Home Aanvragen Processtappen eigen bedrijfsarts

Processtappen eigen bedrijfsarts

De uitvoering van een second opinion bestaat uit de aanvraagfase, uitvoeringsfase en afrondende fase. Indien in het contract tussen de werkgever en de arbodienst/zelfstandige bedrijfsarts is opgenomen dat de second opinion zal worden uitgevoerd door een bedrijfsarts die aangesloten is bij de LPBSO, dan doorloopt u de volgende stappen.

Let op: Conform de Arbowet mag uitsluitend een geregistreerd bedrijfsarts een second opinion aanvragen. Deze taak kan dus niet gedelegeerd worden.

Fase 1: Aanvraagfase

Stap 1

 • Werknemer geeft aan dat hij twijfelt over uw oordeel of advies en dat hij dit graag door een andere bedrijfsarts beoordeeld wil zien.
 • In principe willigt u dit verzoek in tenzij er een zwaarwegende reden is om dit niet te doen. Zie daarvoor ook de beslishulp.
 • Bij weigering van een second opinion moet u dit gemotiveerd aan de werknemer laten weten, bij voorkeur schriftelijk met het oog op de zorgvuldigheid en het vastleggen in het dossier.

Stap 2

 • U bespreekt met de werknemer, eventueel aan de hand van de beslishulp, of een second opinion het meest geschikte instrument is.
 • Indien een second opinion het meest geschikte middel is of als de werknemer toch een second opinion wenst aan te vragen, bespreekt u met de werknemer dat een second opinion geen opschortende werking heeft met betrekking tot uw advies of oordeel en dat de werknemer in afwachting van de uitkomst van de second opinion met de werkgever afspraken moet maken op basis van het advies of oordeel dat door u is gegeven.

Stap 3

 • De werknemer kiest, eventueel met advies van u, op de site LPBSO een geschikte bedrijfsarts second opinion en de eigen bedrijfsarts vult het Aanvraagformulier Second Opinion in. U bespreekt met de werknemer dat het handig om ook een tweede bedrijfsarts second opinion van voorkeur te kiezen, voor het geval de eerstgekozen bedrijfsarts second opinion niet beschikbaar blijkt te zijn. Dit om vertraging te voorkomen.
 • De bedrijfsarts second opinion reageert binnen een week op het verzoek om een second opinion. Wanneer een bedrijfsarts second opinion niet beschikbaar is, stuurt u de aanvraag naar de andere in overleg met de werknemer gekozen bedrijfsarts second opinion uit de pool.
 • U verzoekt de werknemer de machtiging te ondertekenen. Daarmee machtigt de werknemer u die medische gegevens die relevant zijn in de betreffende situatie, aan de bedrijfsarts second opinion door te geven. De relevante gegevens over de werksituatie kunt u zonder machtiging overdragen.
 • U verstuurt het aanvraagformulier met de machtiging en de relevante medische- en werkgegevens naar de bedrijfsarts second opinion.Bedrijfsartsen | LPBSO (bedrijfsartsensecondopinion.nl) (achter het envelopje treft u het emailadres aan, let op dit opent in Outlook, zorg dat u Outlook van te voren heeft geopend).
 • Indien de werknemer de machtiging weigert te tekenen, dan legt u de werknemer uit dat de second opinion mogelijk niet uitgevoerd kan worden vanwege een gebrek aan informatie. Indien de werknemer bij zijn standpunt blijft, dan verstuurt u het aanvraagformulier en de werkgegevens naar de bedrijfsarts second opinion met de mededeling dat de werknemer geen machtiging heeft gegeven voor het verstrekken van de medische gegevens.
 • Een second opinion kost gemiddeld 4 uur. Bij overschrijding van 6 uur wordt dit vooraf gemeld bij de aanvragende partij.

De bedrijfsarts second opinion ontvangt het verzoek voor een second opinion, bevestigt de ontvangst en meldt de acceptatie van de aanvraag.

Stap 4

Wanneer de bedrijfsarts second opinion niet beschikbaar is voor uitvoering second opinion neemt u contact op met de werknemer. De werknemer selecteert, eventueel met uw advies, een andere bedrijfsarts second opinion uit de lijst. U verstuurt vervolgens het aanvraagformulier met de machtiging en de relevante medische en werkgegevens naar de andere bedrijfsarts second opinion.

Fase 2: Uitvoeringsfase

Stap 5

 • De gekozen bedrijfsarts second opinion voert de second opinion uit en handelt deze volledig af.
 • In het verloop van het onderzoek door de bedrijfsarts second opinion kan deze contact met u opnemen voor het inwinnen van nadere gegevens. Ook contact met de werkgever is mogelijk.

Fase 3: Afrondendefase

Stap 6

 • De werknemer ontvangt het oordeel en het advies van de bedrijfsarts second opinion. Indien de werknemer daarvoor toestemming verleent, zal de bedrijfsarts second opinion eveneens een kopie van het advies aan u toesturen. Eventueel kan de werknemer de uitkomst van het second opinion ook zelf aan u overhandigen.
 • Indien u kennis neemt van het oordeel en het advies van de bedrijfsarts second opinion, dan beoordeelt u binnen een redelijke termijn of u dat advies geheel, gedeeltelijk, of niet overneemt en maakt u dit gemotiveerd kenbaar aan de werknemer.

Stap 7

Indien u uw advies aanpast naar aanleiding van het second opinion, deelt u dit mede aan de werkgever met het oog op eventuele rechtsgevolgen.

Stap 8

 • De bedrijfsarts second opinion stuurt zijn factuur aan u of uw arbodienst. U dient de factuur te betalen, onafhankelijk van de uitkomst van het advies van de second opinion bedrijfsarts. U belast het bedrag door aan de werkgever. Voor meer informatie over de betaling van een second opinion zie stroomschema facturering.