Home Aanvragen Processtappen eigen bedrijfsarts

Processtappen eigen bedrijfsarts

De uitvoering van een second opinion bestaat uit de aanvraagfase, uitvoeringsfase en afrondende fase. Bij uitvoering via de LPBSO doorloopt u de volgende stappen.

Fase 1: Aanvraagfase

Stap 1

 • Werknemer vraagt second opinion aan bij eigen bedrijfsarts.
 • In principe willigt u dit verzoek in tenzij er een zwaarwegende reden is om dit niet te doen. Zie daarvoor ook de beslishulp.
 • Bij weigering van een second opinion moet u dit naar de werknemer beargumenteren.

Stap 2

U bespreekt met de werknemer dat de second opinion geen opschortende werking heeft en dat deze met de werkgever afspraken moet maken op basis van het advies dat door u is gegeven.

Stap 3

 • U kiest in direct overleg met de werknemer op de site LPBSO een geschikte bedrijfsarts second opinion en vult het aanvraagformulier second opinion in.
 • U verzoekt de werknemer de machtiging te ondertekenen. Daarmee machtigt de werknemer u de medische gegevens, die relevant zijn in de betreffende situatie, aan de bedrijfsarts second opinion door te geven.
 • De relevante gegevens over de werksituatie kunt u zonder machtiging overdragen.
 • U verstuurt het aanvraagformulier met de machtiging en de relevante medische en werkgegevens naar de bedrijfsarts second opinion.

Stap 4

De bedrijfsarts second opinion ontvangt het verzoek voor een second opinion, bevestigt de ontvangst en meldt de acceptatie van de aanvraag.

Wanneer de bedrijfsarts second opinion niet beschikbaar is voor uitvoering second opinion neemt u contact op met de werknemer en selecteert een andere bedrijfsarts second opinion uit de lijst.

Fase 2: Uitvoeringsfase

Stap 5

 • De gekozen bedrijfsarts second opinion voert de second opinion uit en handelt deze volledig af.
 • In het verloop van het onderzoek door de bedrijfsarts second opinion kan deze contact met u opnemen voor het inwinnen van nadere gegevens. Ook contact met de werkgever is mogelijk.

Fase 3: Afrondendefase

Stap 6

 • U ontvangt het advies van de bedrijfsarts second opinion inclusief onderbouwing. (mits de werknemer daarvoor toestemming heeft gegeven).
 • U neemt binnen een redelijke termijn kennis van dat advies en maakt aan de werknemer gemotiveerd kenbaar of u dat advies geheel, gedeeltelijk, of niet overneemt.

Stap 7

U deelt aan de werkgever mee of uw aanvankelijke advies wordt gewijzigd of herzien.

Stap 8

U informeert de bedrijfsarts second opinion over de acceptatie van het gegeven advies en de voortgang (formulier 6)

Stap 9

 • De bedrijfsarts second opinion stuurt zijn factuur aan uw eigen bedrijfsarts of uw arbodienst.
 • U berekent het bedrag door aan de werkgever.