Home Aanvragen Processtappen voor werknemer

Processtappen voor werknemer

De uitvoering van een second opinion bestaat uit de aanvraagfase, uitvoeringsfase en afrondende fase. Indien in het contract tussen de werkgever en de arbodienst/zelfstandige bedrijfsarts is opgenomen dat het second opinion zal worden uitgevoerd door een bedrijfsarts die aangesloten is bij de LPBSO, dan doorloopt u als werknemer de volgende stappen.

Fase 1: Aanvraagfase

Stap 1

 • U heeft gegronde twijfels over het advies van uw eigen bedrijfsarts en wilt dit laten beoordelen door een andere bedrijfsarts die niet is aangesloten bij dezelfde arbodienst(verlener).
 • U maakt dit kenbaar aan uw eigen bedrijfsarts.

Stap 2

 • De bedrijfsarts bespreekt met u of een second opinion het meest geschikte instrument is. (zie beslishulp)
 • Indien een second opinion het geschikte instrument is, dan honoreert de bedrijfsarts uw aanvraag, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen (zie beslishulp).
 • Indien de bedrijfsarts uw aanvraag afwijst, laat hij dit gemotiveerd aan u weten.
 • Uw bedrijfsarts bespreekt met u dat de second opinion het advies van de bedrijfsarts niet opschort en dat u, in afwachting van de uitkomst van de second opinion, met uw werkgever afspraken moet maken op basis van het advies of oordeel dat uw bedrijfsarts heeft gegeven.

Stap 3

 • U kiest, eventueel met advies van uw bedrijfsarts, op de site van LPBSO een second opinion bedrijfsarts. Het is handig om ook direct een tweede second opinion bedrijfsarts van voorkeur te kiezen, voor het geval de eerstgekozen bedrijfsarts second opininon niet beschikbaar blijkt te zijn. Dit om vertraging te voorkomen.
 • Uw eigen bedrijfsarts stelt het aanvraagformulier op en vraagt u om een machtiging te tekenen voor overdracht van relevante medische gegevens aan de bedrijfsarts second opinion. Indien u weigert de machtiging te tekenen, dan kan dit betekenen dat de second opinion niet uitgevoerd kan worden. Dit is ter beoordeling aan de bedrijfsarts second opinion.
 • De bedrijfsarts second opinion reageert binnen een week op het verzoek om een second opinion. Wanneer een bedrijfsarts second opinion niet beschikbaar is, stuurt de eigen bedrijfsarts de aanvraag naar de andere in overleg met de werknemer gekozen bedrijfsarts second opinion uit de pool.
 • Uw eigen bedrijfsarts verstuurt de aanvraag met de achtergrondgegevens en de machtiging aan de bedrijfsarts second opinion

Fase 2: Uitvoeringsfase

Stap 4

De bedrijfsarts second opinion ontvangt het verzoek voor een second opinion van uw eigen bedrijfsarts. Wanneer de bedrijfsarts second opinion niet beschikbaar is voor uitvoering second opinion neemt de eigen bedrijfsarts contact met u op. U kunt dan zelf, eventueel met advies van uw bedrijfsarts, een andere bedrijfsarts second opinion uit de pool kiezen die de relevante stukken ontvangt.

Stap 5

U wordt in principe uitgenodigd voor een spreekuur bij de bedrijfsarts second opinion. Deze zal u vragen om uw legitimatiebewijs.
Een spreekuur omvat een gesprek en zo nodig een medisch onderzoek.

Stap 6

De bedrijfsarts second opinion overlegt zo nodig met u welke gegevens nog meer nodig zijn om te komen tot een advies. Dit kan zijn nadere informatie bij uw eigen bedrijfsarts, bij uw behandelaars, informatie bij uw werkgever of informatie elders.

Stap 7

 • De bedrijfsarts second opinion komt tot een conceptadvies met onderbouwing. Dit advies wordt aan u voorgelegd, zodat u hier kennis van kunt nemen en eventuele feitelijke onjuistheden kunt doorgeven.
 • De bedrijfsarts second opinion verwerkt uw opmerkingen, naar eigen inzicht, in een definitief advies en verstuurt dit aan u.
 • De bedrijfsarts second opinion zal u middels ondertekenen van een machtiging verzoeken om toestemming om dit advies aan uw eigen bedrijfsarts te sturen. Indien u toestemming geeft, verstrekt hij een kopie van het advies aan uw eigen bedrijfsarts.
 • Indien u geen toestemming geeft, informeert de bedrijfsarts second opinion uw eigen bedrijfsarts dat hij geen kopie van het advies aan uw bedrijfsarts zal sturen.

Fase 3: Afrondende fase

Stap 8

Indien uw bedrijfsarts beschikt over een kopie van het advies van de second opinion bedrijfsarts zal hij binnen een redelijke termijn kennis nemen van dat advies en maakt aan u gemotiveerd kenbaar of hij dat advies geheel, gedeeltelijk of niet overneemt.