Home Privacy statement en disclaimer

Privacy statement en disclaimer

LPBSO verwerkt gegevens van de aangesloten second opinion bedrijfsartsen, partnerorganisaties en leden en medewerkers van deze organisaties. Van de gegevens die LPBSO verwerkt kunnen persoonsgegevens onderdeel van uitmaken. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden door LPBSO met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en verwerkt, waarbij de eisen die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en, per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordering Gegevensbescherming (UAVG) in acht worden genomen. In dit privacy statement wordt kort uiteengezet voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden en wat de rechten van betrokkenen zijn.

Doeleinden van verwerking
De verwerking van (persoons)gegevens geschiedt in het kader van het doel waarvoor LPBSO is opgericht, namelijk het beheren van een pool van bedrijfsarts die zich aan LPBSO hebben verbonden en zich via de website van LPBSO aanbieden om second opinions uit te voeren. Voorbeelden van de doelen waarvoor LPBSO persoonsgegevens verwerkt zijn het voeren van een deelnemersadministratie (van de deelnemende bedrijfsartsen), het innen van bijdragen, het verzenden van informatie aan deelnemers of betrokken partnerorganisaties, het bekend maken van informatie over betrokkenen en activiteiten van de pool op de eigen website, het uitoefenen van accountantscontrole, andere activiteiten van intern beheer, de behandeling van klachten, eventuele andere activiteiten. Daarnaast kunnen sommige persoonsgegevens door LPBSO verwerkt worden op basis van een wettelijke verplichting, zoals het voeren van haar financiële administratie. Persoonsgegevens worden enkel voor de hiervoor genoemde doelen verwerkt en niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij daarvoor toestemming is verkregen van de betrokkene, doorgifte noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is op basis van een wettelijke verplichting.
Tot slot kan de LPBSO de naam en het e-mailadres van een persoon verwerken indien de betreffende persoon contact opneemt met LPBSO middels het contactformulier op de website en LPBSO de vraag of opmerking van de betreffende persoon wenst te beantwoorden.

Bewaren van gegevens
LPBSO bewaart persoonsgegevens voor zolang dat noodzakelijk is om het doel van verwerking te bereiken. Indien een aangesloten bedrijfsarts niet langer deelneemt aan de pool, worden diens persoonsgegevens in beginsel uiterlijk twee jaar na beëindiging verwijderd. Sommige persoonsgegevens moeten langer bewaard worden op grond van de wet, bijvoorbeeld om informatie door te geven aan de Belastingdienst. In dat geval bewaart LPBSO de betreffende persoonsgegevens zolang als de wet voorschrijft.

Cookies
Bij bezoek van de website van LPBSO wordt er een aantal bezoekgegevens, cookies genaamd, bijgehouden. Cookies zijn kleine bestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst door de aanbieder van een website, waarmee informatie wordt verzameld over het bezoek aan de website. LPBSO maakt gebruik van cookies om de site constant te kunnen verbeteren of voor statistische gegevens. Deze cookies bevatten informatie die niet herleid kunnen worden tot een individueel persoon.
Door het niet accepteren van de cookies door middel van de melding tijdens het eerste bezoek of via de meeste browsers, worden er geen cookies opgeslagen. Voor het niet toestaan van cookies, anders dan via de melding op de website, verwijzen wij naar 'Help' in de toolbar van de webbrowser.

Rechten van betrokkenen
Betrokkenen kunnen een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die LPBSO over hen verwerkt. Als na inzage blijkt dat de betreffende gegevens onjuist of onvolledig zijn, of niet rechtmatig verwerkt worden, kunnen betrokkenen een verzoek doen tot wijziging, afscherming of verwijdering van deze gegevens. Verzoeken kunnen gericht worden tot info@bedrijfsartsensecondopinion.nl. Inkomende verzoeken worden zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, in behandeling genomen en beantwoord.

Dit privacy statement kan gewijzigd worden. De meest recente versie van dit privacy statement is altijd te vinden op deze pagina. Laatst aangepast op 21 maart 2018.


Disclaimer

Op de site van bedrijfsartsensecondopinion.nl, verder genoemd: 'de site', zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door de site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de site besteden is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten (verder genoemd: 'de informatie') op de site onvolledig, onjuist of niet actueel is. LPBSO geeft dan ook geen enkele garantie op de juistheid van de informatie en gegevens die op de site staan vermeld.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

De informatie op de site wordt door ons periodiek aangevuld en gewijzigd. Eventuele aanvullingen en wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.

Het spreekt voor zich, maar voor de volledigheid wijzen wij u erop dat er auteursrecht ligt op de informatie en teksten op de site. Het is een bezoeker van de site verboden om auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie, afbeeldingen of documenten openbaar te maken of op enige wijze te verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de LPBSO. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer)netwerk. In geval van overtreding van deze voorwaarden behouden wij ons het recht voor om rechtsmaatregelen te treffen en de daarmee gemoeide kosten op de overtreder te verhalen.

Omdat wij niet weten met welk doel u onze site bezoekt en ook niet weten waarvoor u de aanwezige informatie zult gebruiken, kunnen wij er niet voor instaan dat de informatie op de site, of de sites waarnaar wij verwijzen, ook daadwerkelijk geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

Gezien het voorgaande sluit de LPBSO dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, de daarin opgenomen informatie, de inhoud van de sites waarnaar wordt doorverwezen, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en/of de informatie te kunnen raadplegen.