Home FAQ

FAQ

 • Wat is de rol van de Landelijke pool bedrijfsartsen second opinion (LPBSO)?

  De LPBSO voert met een gespecialiseerd team van bedrijfsartsen de second opinions uit voor de klanten van de leden van KoM, OVAL en ZFB die participeren in de pool. Daarnaast heeft de LPBSO een voorlichtende rol. De eigen bedrijfsarts en de second opinion bedrijfsarts communiceren rechtstreeks met elkaar over de second opinion. Via de website van de LPBSO kan daarom geen aanvraag voor een second opinion worden ingediend. Een verzoek voor een second opinion moet bij de eigen bedrijfsarts worden gedaan.

 • Wat is een second opinion?

  Een second opinion is het advies van een andere bedrijfsarts dan de eigen bedrijfsarts in het kader van:

  • verzuimbegeleiding;
  • een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO;)
  • consultatie van de bedrijfsarts met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in verband met arbeid.

  De second opinion is niet van toepassing op een verzoek van de werknemer om raadpleging van een andere bedrijfsarts in verband met een advies dat betrekking heeft op een uitgevoerde aanstellingskeuring.

 • Wanneer kan een second opinion worden aangevraagd?

  Een werknemer kan een andere bedrijfsarts raadplegen indien hij gegronde twijfel heeft over het advies van de eigen bedrijfsarts. Het verzoek voor een second opinion kan alleen van de werknemer komen. Bedrijfsartsen moeten dit verzoek in principe altijd honoreren. Als er zwaarwegend argumenten zijn om dit niet te doen, mag dit worden geweigerd. De bedrijfsarts moet dit gemotiveerd met argumenten aan de werknemer kenbaar maken.

 • Wat is het verschil tussen een second opinion en een deskundigenoordeel?

  Een deskundigenoordeel is bedoeld om de re-integratie vlot te trekken wanneer deze stagneert. Het deskundigenoordeel kan worden aangevraagd ten aanzien van:

  1. een geschil met betrekking tot(on)geschiktheid tot werken;
  2. passende arbeid;
  3. re-integratie-inspanningen van de werkgever;
  4. re-integratie-inspanningen van de werknemer.

  Het deskundigenoordeel kan door de werkgever en de werknemer bij het UWV worden aangevraagd. De aanvrager betaalt de kosten hiervan. Dit blijft zoals het was.

  De second opinion is geen vervanger van het deskundigenoordeel. De second opinion kan worden gevraagd naar aanleiding van een advies van de bedrijfsarts over verzuimbegeleiding, een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO) en consultatie van de bedrijfsarts met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in verband met arbeid. Het verzoek voor een second opinion kan alleen van de werknemer komen.

 • Wat is het verschil tussen een second opinion en een expertise?

  Als de eigen bedrijfsarts vragen heeft over de (juistheid van) de diagnose of voorgestelde behandeling kan het zinvol zijn het oordeel van een andere specialist te vragen. Dan is er sprake van een specialistische expertise. Het draait dan dus om de behandeling of de vraag of er meer kan worden gedaan om zo goed mogelijk te blijven functioneren.

 • Hoe moet een second opinion worden aangevraagd?

  De second opinion moet worden aangevraagd bij de eigen bedrijfsarts. In het basiscontract tussen werkgever en arbodienst of bedrijfsarts is vastgelegd wie de second opinion kan uitvoeren. Wanneer de arbodienst of bedrijfsarts participeert in de LPBSO (lid is van OVAL, KoM of ZFB), vult de eigen bedrijfsarts samen met de werknemer het aanvraagformulier in en verwijst door naar de lijst met second opinion bedrijfsartsen. De werknemer kiest, eventueel met advies van zijn bedrijfsarts, een second opinion bedrijfsarts van de lijst. De enigen die uitgesloten zijn, zijn de second opinion bedrijfsartsen die bij dezelfde arbodienst werkzaam zijn als de eigen bedrijfsarts van de werknemer.

 • Kan iedereen een second opinion aanvragen via de LPBSO?

  Nee. Alleen wanneer de eigen bedrijfsarts of de arbodienst waar hij werkt is aangesloten bij de LPBSO, kan een beroep worden gedaan op de pool van bedrijfsartsen.

 • Welke bedrijfsarts mag een second opinion uitvoeren?

  In het basiscontract wordt vastgelegd welke bedrijfsarts(en) of arbodienst(en) de second opinion mogen uitvoeren. Daaruit kan de werknemer kiezen. De werkgever moet ervoor zorgen dat de second opinion wordt uitgevoerd door een bedrijfsarts die niet werkzaam is binnen de arbodienst of het bedrijf of de inrichting waarin de bedrijfsarts werkzaam is en die het eerste advies heeft gegeven.

  In het basiscontract tussen werkgever en arbodienst/bedrijfsarts is bij de contractvorming tussen werkgever en arbodienst/bedrijfsarts vastgelegd wie de second opinion arts(en) is/zijn. Dit in afstemming met de ondernemingsraad. De te kiezen second opinion bedrijfsarts moet werkzaam zijn bij een andere arbodienst dan waar de eigen bedrijfsarts werkt.

 • Kan een casemanager een second opinion aanvragen?

  De LPBSO is van mening dat het aanvragen van een second opinion en het formuleren van de vraagstelling door de bedrijfsarts zelf moet worden gedaan. Een casemanager of andere functionaris die werkt in taakdelegatie kan geen second opinion aanvragen, dat dient de bedrijfsarts zelf te doen. Dit is in lijn met het NVAB Standpunt Taakdelegatie en Supervisie dat een bedrijfsarts een aanvraag voor een expertise niet kan delegeren (vraagstelling). De NVAB en LPBSO zijn van mening dat hetzelfde geldt voor de aanvraag van een second opinion.

 • Kan een werknemer zelf een arts kiezen voor een second opinion?

  In het basiscontract tussen werkgever en arbodienst/bedrijfsarts is vastgelegd wie de second opinion arts(en) is/zijn. Dit in afstemming met de ondernemingsraad. De te kiezen second opinion bedrijfsarts moet werkzaam zijn bij een andere arbodienst dan waar de eigen bedrijfsarts werkt. Voor de arbodiensten en bedrijfsartsen die participeren in de LPBSO kan de werknemer kiezen uit de second opinion bedrijfsartsen van de lijst.

  Indien de werknemer een bedrijfsarts wil die niet in het basiscontract (of de lijst van de LPBSO) is opgenomen, is dat mogelijk. In overeenstemming tussen de werknemer en werkgever kan gekozen worden voor een andere te raadplegen bedrijfsarts of arbodienst. De kosten voor de second opinion zijn dan voor de werknemer, tenzij de werkgever instemt met de keuze van een andere bedrijfsarts.

 • Welke informatie moet door de eigen bedrijfsarts worden verstrekt aan de second opinion bedrijfsarts?

  Alle voor de second opinion relevante beschikbare informatie over de desbetreffende werknemer moet worden verstrekt. Voorwaarde voor het verstrekken van deze informatie is dat de werknemer zijn uitdrukkelijke toestemming heeft verleend. Onder relevante beschikbare informatie aangaande de werknemer wordt naast informatie over de werkzaamheden van de werknemer met name medische informatie verstaan, te weten het door de eigen bedrijfsarts gegeven advies, inclusief de gegevens die daaraan ten grondslag liggen. Ook verstrekt de eigen bedrijfsarts aan de second opinion bedrijfsarts alle relevante informatie over de omstandigheden in het bedrijf waar de werknemer werkzaam is. Hiervoor is geen uitdrukkelijke toestemming van de werknemer of werkgever nodig.

 • Hoe wordt de privacy gewaarborgd?

  De uitwisseling van alle voor de second opinion noodzakelijke informatie vindt rechtstreeks tussen de eigen bedrijfsarts en de second opinion bedrijfsarts plaats. De informatie wordt overgedragen met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens.

 • Wat gebeurt er met het advies van uw eigen bedrijfsarts, als u verzoekt om een second opinion?

  De eigen bedrijfsarts zal het eigen advies op papier zetten. Het advies wordt naar u en uw werkgever gestuurd. Hierin staat niet dat u een second opinion heeft aangevraagd. Deze aanvraag is namelijk vertrouwelijk. De aanvraag om een second opinion heeft geen opschortende werking. U gaat daarna met uw werkgever in gesprek op basis van het advies van uw eigen bedrijfsarts en maakt daarover afspraken. Na ontvangst van het second opinionadvies beslist uw eigen bedrijfsarts of dit aanleiding is tot bijstelling van het eerdere advies. Indien dat het geval is, maakt u daar daarna met uw werkgever nieuwe afspraken over.

 • Moet u re-integreren wanneer uw eigen bedrijfsarts dat heeft geadviseerd?

  Wanneer u een second opinion aanvraagt, lopen de gemaakte afspraken gewoon door. Dat betekent dus dat u met uw werkgever in gesprek gaat over het advies van de eigen bedrijfsarts en daar afspraken over maakt. De reintegratie vindt plaats op basis van de gemaakte afspraken en wordt niet uitgesteld tot na de second opinion. Daarom is het belangrijk de tijd tussen uw afspraak met de eigen bedrijfsarts en het second opinion advies niet te laten oplopen.

 • Wordt de eigen bedrijfsarts op de hoogte gesteld van hetgeen de second opinion arts heeft geoordeeld?

  Nee, dat gebeurt niet automatisch. De second opinion bedrijfsarts verstrekt alleen met uitdrukkelijke toestemming van de werknemer, informatie aan de eigen bedrijfsarts.

 • Is de eigen bedrijfsarts verplicht om het advies van de second opinion bedrijfsarts over te nemen?

  Nee, de eigen bedrijfsarts is niet verplicht om het advies over te nemen. De second opinion arts koppelt zijn advies, met uitdrukkelijke toestemming van werknemer, terug aan de eigen bedrijfsarts. De eigen bedrijfsarts neemt binnen een redelijke termijn kennis van dat advies en maakt aan de werknemer gemotiveerd kenbaar of hij dat advies geheel, gedeeltelijk of niet overneemt.

 • Wie betaalt de kosten van een second opinion?

  De kosten van een second opinion die is uitgevoerd door de second opinion bedrijfsarts die in het basiscontract is vastgelegd, komen voor rekening van de werkgever. Second opinions uitgevoerd door een andere bedrijfsarts dan in het basiscontract is vastgelegd zijn voor rekening van de werknemer, tenzij de werkgever instemt met vergoeding.

 • Is er een Klachtregeling beschikbaar?

  De LPBSO is uitsluitend een coördinatiepunt en heeft geen rol in de inhoudelijke afhandeling van casussen. Wanneer u een klacht heeft over de bedrijfsarts die een second opinion heeft uitgevoerd, kunt u daarvoor contact opnemen met de bedrijfsarts die de second opinion heeft uitgevoerd dan wel de arbodienst waar hij/zij werkzaam is. Uitsluitend werknemers en bedrijfsartsen die een second opinion hebben aangevraagd, kunnen een klacht indienen. Iedere arbodienst en bedrijfsarts is wettelijk verplicht om over een eigen Klachtregeling te beschikken.

 • Wat zijn de kosten voor uitvoering van een second opinion door een van de bedrijfsartsen van de LPBSO?

  Voor het uitvoeren van de second opinion geldt geen vast tarief. Het is wettelijk niet toegestaan om daarover afspraken te maken. Het tarief wordt, afhankelijk van de tijdsinvestering, bepaald door de bedrijfsarts (of de arbodienst waar hij/zij werkt) die de second opinion uitvoert.

 • Hoe lang wordt de second opinion bewaard?

  Bij de second opinion is sprake van een overeenkomst inzake geneeskundige behandeling. De second opinion bedrijfsarts zal de bescheiden gedurende 20 jaar, te rekenen van het tijdstip waarop ze zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit, bewaren.

 • Wat is de doorlooptijd van een second opinion?

  In de processtappen voor de eigen bedrijfsarts is opgenomen dat de second opinion bedrijfsarts in principe binnen een week na aanvraag aangeeft of hij/zij beschikbaar is voor uitvoering van de betreffende second opinion. Uitvoering vindt dan gemiddeld binnen twee à drie weken plaats. Wanneer de second opinion bedrijfsarts van voorkeur niet op korte termijn beschikbaar is, kunt u de aanvraag bij de door werknemer als tweede gekozen bedrijfsarts second opinion indienen. Momenteel is het erg druk met de aanvragen en kan de looptijd langer duren dan normaal.

 • Hoe verloopt de betaling van een second opinion?

  De second opinion bedrijfsarts factureert de arbodienst verlener voor de verrichte
  werkzaamheden. De factuur is anoniem, zodat de werknemer niet herleidbaar is. Voor
  afgesproken kenmerken en/of kostenpost van de opdracht, naam van de uitvoerder en
  aanvrager zijn hierbij aan te bevelen om te vermelden. Voor meer informatie zie stroomschema facturering.

 • Kan een werkgever een second opinion aanvragen?

  Nee, alleen een werknemer kan een SO aanvragen.